Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Thứ hai, 27/12/2021, 7:30
Lượt đọc: 119

BÀI HỌC TUẦN 15 - KHỐI LỚP 5

ĐỊA LÝ

Bài: Thương mại và du lịch

- Bài học: dia_li-tiet_15_-_thuong_mai_va_du_lich_271220217.docx

- Gợi ý trả lời câu hỏi: dap_an_dia_li-tiet_15_-_thuong_mai_va_du_lich_271220217.docx

-------------------------------------------------------------------------------

KHOA HỌC

Bài: Thủy tinh

- Bài học: khoa_-_tiet_29_-_thuy_tinh_271220217.docx

- Gợi ý trả lời câu hỏi: dap_an_khoa_-_tiet_29_-_thuy_tinh_271220217.docx

Bài: Cao su

- Bài học: khoa_-_tiet_30_-_cao_su_271220217.docx

- Gợi ý trả lời câu hỏi: dap_an_khoa_-_tiet_30_-_cao_su_271220217.docx

-------------------------------------------------------------------------------

LỊCH SỬ

Bài: Chiến thắng biên giới thu - đông 1950

- Bài học: chien_thang_bien_gioi_thu_dong_1950_271220217.doc

- Gợi ý trả lời câu hỏi: dap_an_chien_thang_bien_gioi_thu_dong_1950_271220217.doc

-------------------------------------------------------------------------------

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc

- Bài học và bài tập: ltvc_-tiet_29_-_mrvt_hanh_phuc_271220217.docx

- Gợi ý đáp án: dap_an_ltvc_-tiet_29_-_mrvt_hanh_phuc_271220217.docx

Bài: Tổng kết vốn từ

- Bài học và bài tập: ltvc_tiet_30_tong_ket_von_tu_271220217.docx

- Gợi ý đáp án: dap_an_ltvc_tiet_30_tong_ket_von_tu_271220217.docx

-------------------------------------------------------------------------------

TẬP LÀM VĂN

Bài: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

- Bài học: tlv-tiet_29_-_luyen_tap_ta_nguoi_271220217.docx

- Gợi ý trả lời câu hỏi: dap_an_tlv-tiet_29_-_luyen_tap_ta_nguoi_271220217.docx

Bài: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

- Bài học: tlv_tiet_30_-_luyen_tap_ta_nguoi_ta_hoat_dong_271220217.docx

- Gợi ý trả lời câu hỏi: dap_an_tlv_tiet_30_-_luyen_tap_ta_nguoi_ta_hoat_dong_271220217.docx

-------------------------------------------------------------------------------

TOÁN

Tiết 71: Luyện tập

- Bài học và bài tập: toan_tiet_71_luyen_tap_271220217.doc

- Gợi ý đáp án: dap_an_toan_tiet_71_luyen_tap_-_copy_271220217.doc

Tiết 72: Luyện tập chung

- Bài học và bài tập: toan_tiet_72_-_luyen_tap_chung_271220217.docx

- Gợi ý đáp án: dap_an_toan_tiet_72_-_luyen_tap_chung_271220217.docx

Tiết 73: Luyện tập chung

- Bài học và bài tập: toan_-tiet_73_-_luyen_tap_chung_271220217.docx

- Gợi ý đáp án: dap_an_toan_-tiet_73_-_luyen_tap_chung_271220217.docx

Tiết 74:Tỉ số phần trăm

- Bài học và bài tập: toan_tiet_74_ti_so_phan_tram_271220217.doc

- Gợi ý đáp án: dap_an_toan_tiet_74_ti_so_phan_tram_271220217.doc

Tiết 75:Giải toán về tỉ số phần trăm

- Bài học và bài tập: toan_tiet_75_giai_toan_ve_ti_so_phan_tram_271220217.doc

- Gợi ý đáp án: dap_an_toan_tiet_75_giai_toan_ve_ti_so_phan_tram_271220217.doc

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164