Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.

87