Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.

Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Thảo
Nguyễn Ngọc Thảo

Ngày sinh: 15/11/1965

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Lê Duy Linh
Lê Duy Linh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích